ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 1. การลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกกับ AIS Online Store เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิพิเศษที่บริษัทมอบให้ โดยการลงทะเบียนเป็นสมาชิกจะทำเฉพาะครั้งแรกในการสั่งซื้อเท่านั้น และในครั้งต่อไปผู้ใช้บริการสามารถทำการสั่งซื้อได้ทันทีโดยข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ
 2. ผู้ใช้บริการรับรองว่าเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นำมาลงทะเบียนจริง ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้กรอกเพื่อใช้บริการ AIS Online Store นี้เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น และถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
 3. การทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตัวผู้ใช้บริการเอง หรือผู้ที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้นำหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Password ที่ส่งทางระบบ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ รวมถึงผู้ที่แอบอ้างลงทะเบียนสมัครใช้บริการโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ ไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมรายการดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว ยินยอมรับผิดชอบในการทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการ หรือการทำธุรกรรมรายการใดๆ เสมือนเป็นผู้กระทำการด้วยตนเองทุกประการ
 4. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ที่บริษัทได้จัดทำและ/หรือบันทึกไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการ หรือการทำธุรกรรมรายการต่างๆ ผ่านบริการ AIS Online Store นั้นมีความถูกต้อง
 5. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และปรับปรุงการให้บริการ AIS Online Store และเพื่อส่งหรือเผยแพร่ ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งแจ้งข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้า บริการ โปรโมชั่น และข้อเสนออื่นๆ ได้
 6. บริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการ AIS Online Store ได้
 7. บริการ AIS Online Store เป็นเพียงช่องทางเชื่อมต่อไปยัง เว็บไซต์ของธนาคาร หรือบัตรเครดิต เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าสินค้า/บริการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการเท่านั้น การหักเงินหรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ บัญชีบัตรเครดิตใดๆ เป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าของบัญชีเงินฝากหรือเจ้าของบัตรเครดิตกับธนาคารหรือ บัตรเครดิตนั้นๆ เอง
 8. ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซด์นี้ รวมถึงการไม่ส่งหรือเผยแพร่โปรแกรมไวรัส หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือทำให้เสียหาย ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ
 9. ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกในการทำธุรกรรม รายการ บริการต่างๆ บนบริการ AIS Online Store นี้ จะถูกส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ โดยบริษัทจะใช้ความพยายาม ความระมัดระวังในการกำหนดมาตรการมิให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดัง กล่าวได้
 10. กรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีผู้อื่นใช้หรือนำหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไปใช้ โดยผู้ใช้บริการมิได้ให้ความยินยอมไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เพื่อบริษัทจะได้ยกเลิกการทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการ หรือการธุรกรรมรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว โดยสามารถแจ้งผ่านเว็บไซด์นี้ได้ทันที
 11. ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยน หรือคืนสินค้า/บริการ หรือเลิกสัญญาซื้อขายได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า/บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนหรือคืนสินค้า/บริการ หรือเลิกสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน จัดส่งมาที่บริษัทเลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้า/บริการ หรือคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้ใช้บริการชำระไว้เพื่อการซื้อสินค้า/บริการภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าว