Social ไม่อั้น FB LINE WhatsApp 7บาท 24ชม.
Social ไม่อั้น FB LINE WhatsApp ใช้งานได้ 1 วัน 7 บาท
Social ไม่อั้นใช้งานได้:FB LINE WhatsAppราคา:7บาทใช้ได้นาน:24ชม.

*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขแพ็กเกจ
  1. สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริม สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
  2. สิทธิการใช้งาน ใช้ได้ทั้ง 3G และ 4G ตามอายุใช้งานที่กำหนด
  3. อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามการใช้งานเป็นกิโลไบท์ (KB)
  4. สิทธิ์การใช้งาและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศ เท่านั้น (ไม่รวมค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ Data Roaming)
  5. สำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
  6. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า