Samsung Galaxy A6 Plus

45%Off
Samsung Galaxy A6 Plus

More Views

฿ 10,900
นับถอยหลัง การจอง/สั่งซื้อสินค้า
วัน
:
ชม
:
นาที
:
วินาที

เงื่อนไข/สิทธิพิเศษ

เลือกแพคเกจ

* จำเป็นต้องกรอก

฿ 10,900

รับสินค้านี้ได้ที่ AIS Shop ที่มีสินค้า

ไม่สามารถระบุที่อยู่ปัจจุบันของท่านได้ (กรุณาเปิดการใช้งาน location setting)
ขออภัย สินค้าที่ท่านเลือก หมด ทุกสาขา (Out of stock)

Out of stock

โปรโมชั่น 4G AIS HOT Deal Max Speed (คลิก)

ข้อ ตกลงรับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ Samsung Galaxy A6 Plus ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือน จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่สมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

1. ราคา 5,900 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส รายเดือน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป โดยเป็นการซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ4G Hot Deal Max Speed ตั้งแต่ 699 บ. ขึ้นไป พร้อมชำระค่าแพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า 2,140 บาท (รวม VAT) จะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท นาน 10 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาขายส่วนลด (บาท)ราคาสุทธิ (รวม VAT)ค่าแพ็กเกจ ชำระล่วงหน้า
(รวม VAT)
ตกลงสมัครแพ็กเกจ 4G
HOT DEAL
NON-STOP
รวมชำระเงิน(รวม VAT)
Samsung Galaxy
A6 Plus
10,9005,0005,9002,140699 ขึ้นไป8,040

2. ราคา 6,900 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส รายเดือน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป โดยเป็นการซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed ตั้งแต่ 599 บ. ขึ้นไป พร้อมชำระค่าแพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า 1,605 บาท (รวม VAT) จะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 150 บาท นาน 10 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาขายส่วนลด (บาท)ราคาสุทธิ (รวม VAT)ค่าแพ็กเกจ ชำระล่วงหน้า
(รวม VAT)
ตกลงสมัครแพ็กเกจ 4G
HOT DEAL
NON-STOP
รวมชำระเงิน(รวม VAT)
Samsung Galaxy
A6 Plus
10,9004,0006,9001,605599 ขึ้นไป8,505

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS รายเดือน ได้รับส่วนลดค่าเครื่อง และตกลงยอมรับ ข้อสัญญาดังนี้

  • ข้าพเจ้า ตกลงใช้เครื่องโทรศัพท์ที่เลือกซื้อกับการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อน ที่ในระบบ AIS รายเดือน ตามแพ็กเกจค่าบริการรายเดือนข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยชำระค่าใช้บริการภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อน หน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่
  • กรณีข้าพเจ้ายกเลิกหรือ ถูกยกเลิกบริการ ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของ หรือขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง (ก่อน VAT) ตามที่ได้รับให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที และไม่ขอรับค่าแพ็กเกจบริการล่วงหน้าที่ชำระในโครงการนี้คืน
  • ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและจะปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้นด้วยความสมัครใจ

ระยะเวลาโครงการ เริ่ม 2 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561


โปรโมชั่นเครื่องเปล่า สำหรับลูกค้าเอไอเอสรายเดือน

3. ราคา 6,900 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส แบบรายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีแพ็กเกจหลักค่าบริการรายเดือนตั้งแต่ 799 บาท ขึ้นไป และมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สามารถซื้อเครื่องเปล่าในเมื่อเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องเปล่า (รวม VAT)ส่วนลด (บาท)ราคาสุทธิ (รวม VAT)ตกลงใช้บริการระยะเวลาขั้นต่ำ
Samsung Galaxy
A6 Plus
10,900 4,0006,90012 เดือน

4. ราคา 7,400 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส แบบรายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีแพ็กเกจหลักค่าบริการรายเดือนตั้งแต่ 599 บาท ขึ้นไป และมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สามารถซื้อเครื่องเปล่าในเมื่อเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องเปล่า (รวม VAT)ส่วนลด (บาท)ราคาสุทธิ (รวม VAT)ตกลงใช้บริการระยะเวลาขั้นต่ำ
Samsung Galaxy
A6 Plus
10,9003,5007,400 12 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS รายเดือน ได้รับส่วนลดค่าเครื่อง และตกลงยอมรับ ข้อสัญญาดังนี้

  • ข้าพเจ้า ตกลงใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ AIS รายเดือนตามที่ระบุข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อน หน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลให้ใช้บังคับอยู่
  • กรณีข้าพเจ้ายกเลิก หรือถูกยกเลิกการให้บริการ หรือขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาในข้อ 1 ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับจำนวนเงินเท่ากับส่วนลดค่าเครื่องตามที่ได้รับ และค่าปรับตามข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่น ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที
  • ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและจะปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้นด้วยความสมัครใจ

ระยะเวลาโครงการ เริ่ม 2 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

โปรโมชั่น AIS Best Buy
พร้อมรับฟรี On top internet ฟรี Net 3GB (300MB นาน 10 เดือน)

5.ราคา 8,100 บาท สำหรับ ลูกค้าในระบบเอไอเอสรายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา และในนามนิติบุคคล และ ระบบเติมเงิน ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือน และมียอดการใช้งาน 150 บาทต่อเดือนขึ้นไป สามารถซื้อโทรศัพท์ได้ในราคาพิเศษ

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย(รวม VAT)ส่วนลด (บาท)ราคาพิเศษ(รวม VAT)
Samsung Galaxy
A6 Plus
10,900 2,8008,100

ระยะเวลาโครงการ เริ่ม 2 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

ราคาลูกค้าทั่วไป/เครื่องเปล่า ราคา 10,900 บาท

ตรวจสอบโปรโมชั่นบัตรเครดิต, พาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ ได้ที่นี่

ฟีเจอร์เด่น

Details

กล้องหน้าปรับเเสงได้ 3 ระดับ

เพิ่มความสว่างให้กับทุกการเซลฟี่ Galaxy A6+ มีฟีเจอร์ปรับความสว่างของไฟ LED กล้องหน้าได้ถึง 3 ระดับ ให้คุณสนุกกับการเซลฟี่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน หมดปัญหาภาพไม่ชัดเเละแสงรบกวน

3 Step lighting ช่วยปรับแสงได้ตามต้องการ

สว่างทุกช็อต แม้อยู่ในที่แสงน้อย

ในยามค่ำคืนหรือปาร์ตี้ในที่แสงน้อย ไม่ว่าจะถ่ายในสภาพแสงแบบไหน คุณจะมั่นใจได้ว่าภาพที่ออกมาจะสว่าง สดใสด้วย Galaxy A6+ ที่มาพร้อมกับกล้องความละเอียดสูง 24MP และรูรับเเสงกว้างถึง F1.9 ช่วยให้ภาพถ่ายคมชัดและสวยงามในทุกสภาวะแสง

แต่งเติมจินตนาการ เพิ่มสีสันให้ภาพถ่าย

สนุกกับการแต่งภาพมากขึ้น Galaxy A6+ มีโหมดถ่ายภาพ สติ๊กเกอร์และฟิลเตอร์ที่หลากหลาย เพื่อเติมสีสันและความสนุกให้กับภาพถ่ายตามสไตล์ที่คุณชื่นชอบ

สร้างรูปเจ๋งๆ ของคุณ แล้วแชร์

สร้างเรื่องราวของคุณให้แตกต่างด้วยลูกเล่นการปรับเเต่งภาพถ่ายหรือวีดีโอ และจัดหมวดหมู่ เเบ่งปันเรื่องราว และเเสดงความรู้สึกดีๆ ให้กับเพื่อน หรือครอบครัว ด้วยฟีเจอร์ที่พิเศษกว่าเดิม

หน้าชัดหลังละลาย ปรับได้ ตามต้องการ

เพิ่มความโดดเด่นให้กับภาพ ด้วยโหมดถ่ายภาพ Live Focus ให้คุณปรับระดับความละลายของฉากหลังได้ทั้งก่อนเเละหลังการถ่าย ช่วยให้คุณโฟกัสได้ดั่งใจ

สนุกกับมุมมองที่เต็มตา

เก็บทุกรายละเอียด สะกดทุกสายตา ด้วยอัตราส่วนการแสดงผล 18.5:9 และ Galaxy A6+ ได้รับการออกแบบให้มีจอภาพที่กว้าง มาพร้อม sAMOLED แสดงภาพที่คมชัดสีสันสดใสและเต็มอิ่มกับภาพดื่มด่ำกับทุกความบันเทิง แล้วคุณจะพบกับประสบการณ์ความสนุกแบบไร้ขีดจำกัด

จัดการหลายอย่าง พร้อมกันได้ในทีเดียว

ทำไมต้องเลือก ในเมื่อคุณสามารถทำหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว Galaxy A6+ มีฟีเจอร์ App Pair ให้คุณจับคู่แอปที่ใช้งานบ่อยๆ แสดงผลพร้อมกันได้ 2 หน้าจอ เช่น เปิดวีดีโอ และแชทพร้อมกัน

*Availability of colors may vary by country and region.

จุมากขึ้น สนุกมากขึ้น

คุณสามารถเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในมือถือได้มากขึ้น ด้วยช่องใส่ microSD ที่สามารถเพิ่มความจุได้ มากถึง 256GB ให้คุณจัดเก็บข้อมูล ภาพยนตร์ มากขึ้น และภาพโปรดไว้ได้ทั้งหมด

พร้อมทันที เมื่อคุณ ต้องการ

อัพเดทข้อมูลสำคัญได้ทันใจด้วยฟีเจอร์ Always on Display ใน Galaxy A6+ ให้คุณสามารถดูข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่ เเจ้งเตือนสภาพอากาศ เวลาและข้อความเเจ้งเตือนได้ทันที

เชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติ

ให้การเชื่อมต่อ WiFi เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น Galaxy A6+ ช่วยคุณเก็บประวัติการเชื่อมต่อ โดย Wi-Fiจะทำการเปิดและเชื่อมต่ออัตโนมัติ และปิดเมื่อคุณเข้าหรือออกจากจุดที่เคยใช้สัญญาณ คุณจะเพลิดเพลินกับการเชื่อมต่อที่ไม่สะดุด อีกทั้งยังลดการใช้อินเตอร์เน็ตจากสัญญาณโทรศัพท์ได้อีกด้วย

*การเชื่อมต่อและความเร็วของ Wi-Fi ขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพเเวดล้อม

แชทได้ 2 แอคเคาท์

แยกแชทส่วนตัวกับงานได้ง่ายๆ ด้วย Dual Message จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ 2 แอคเคาท์ ในแอปโปรดได้พร้อมกัน และสามารถได้ง่ายๆ ที่หน้า Home หรือที่เมนูตั้งค่า

*บริการ Dual Messenger รองรับการใช้งานได้ในบางประเทศ หรือบางแอปพลิเคชั่น และไม่รองรับการใช้งานโทรศัพท์รุ่นที่มี SIM เดียว

ปลดล็อคได้ง่ายและรวดเร็ว

ปลดล็อคด้วยการสแกนใบหน้า

พียงถือโทรศัพท์ของคุณให้อยู่ที่ระดับใบหน้าก็ปลดล็อคได้แล้วด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้าที่จะมีเพียงคุณเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ เพื่อป้องกันข้อมูลของคุณให้ดีที่สุด

ปลดล็อคด้วยการสแกนลายนิ้วมือ

ปลดล็อคง่าย แต่ปลอดภัย ด้วยฟีเจอร์สแกนลายนิ้วมือใน Galaxy A6+นอกจากใช้ปลดล็อคโทรศัพท์แล้ว ยังสามารถใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น เพื่อความสะดวกที่มาพร้อมความปลอดภัยมากขึ้น

ปกป้อง และป้องกัน ข้อมูลสำคัญ

Secure Folder ของซัมซุง ที่สุดของระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยการ เข้ารหัสข้อมูล และแยกพื้นจัดเก็บข้อมูล เพื่อปกป้องทุกข้อมูลสำคัญ เช่น รูปภาพ เอกสาร หรือไฟล์บันทึกเสียง เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่เข้าถึงได้

* บริการนี้จะเข้ารหัสข้อมูลและเปลี่ยนแปลงตามประเภทไฟล์ข้อมูล

** Secure Folder จัดเก็บข้อมูลแยกตามระดับชั้นโปรแกรม

เชื่อมต่อ ข้อมูลเข้ากับ โลกของคุณ

เพิ่มพื้นที่มากขึ้นในการจัดเก็บทุกข้อมมูลสำคัญ Samsung Cloud ให้คุณสำรอง กู้คืน อัพเกรดข้อูลของคุณผ่าน Galaxy สมาร์ทโฟน ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงทุกข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลาตามที่คุณต้องการ

จัดเก็บและติดตาม สุขภาพของคุณ อย่างต่อเนื่อง

พบกับผู้จัดการด้านสุขภาพคนใหม่ ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณสมดุลมากขึ้น Galaxy A6+ มาพร้อมฟีเจอร์ Samsung Health จะคอยเก็บข้อมูลกิจกรรมต่างๆ พฤติกรรมด้าน โภชนาการและรูปแบบการนอน รวมไว้ในที่เดียวปลอดภัยเเละเข้าถึงได้ง่าย

* อุปกรณ์ Gear Fit จำหน่ายแยกและไม่มีวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย หรือรักษาโรคใดๆ

สมาร์ทโฟนที่พร้อมเป็นผู้ช่วยส่วนตัว

Bixby Home

เข้าถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่างรวดเร็วเเละง่ายดาย เพียงปลายนิ้ว Bixby Home จะเรียนรู้กิจวัตรของคุณ และแนะนำแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามรูปแบบการใช้งานของคุณ นอกจากนั้น Bixby รวบรวมทั้งข้อความ ข่าวสาร ข้อมูลการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันได้อย่างครบถ้วนในหน้าจอเดียว

Bixby Reminder

ให้คุณไม่พลาดทุกกิจกรรมสำคัญ Bixby ถูกสร้างขึ้นมาให้รองรับแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานประจำ การตั้งค่าเตือนความจำจากวัน เวลา และสถานที่จึงทำได้ง่ายๆ การเเจ้งเตือนความจำนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับข้อมูลต่างๆ ลิงก์ วิดีโอ รูปภาพ และอื่นๆ ได้อีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น เล่นวีดีโอต่อจากจุดที่ดูค้างไว้

Bixby Vision

เปิดมุมมอง และใช้ชีวิตให้สมาร์ทยิ่งขึ้น ด้วย Bixby Vision ที่ถูกติดตั้งไว้ในกล้องถ่ายรูป ให้คุณสามารถค้นหาสิ่งของ แปลเอกสาร จนถึงสแกนนามบัตรง่ายๆ แค่ถ่ายภาพ เท่านี้ก็ช่วยให้ทุกอย่างง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น

*คุณสมบัติการใช้งานของ Bixby อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

**รายละเอียดและคำอธิบายทั้งหมดที่ปรากฎอยู่นี้ อาจแตกต่างจากที่ปรากฎในผลิตภัณฑ์จริง เนื้อหาที่อยู่ในจอภาพของรูปตัวอย่างนั้นมีจุดประสงค์สำหรับใช้ในการสาธิตการใช้งานเท่านั้นฟังก์ชันการทำงาน, คุณสมบัติ, รายละเอียด, GUI, ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือขออนุญาต

คุณสมบัติ

Additional Information

หน่วยประมวลผล และระบบปฏิบัติการ
ชนิดหน่วยประมวลผล Qualcomm SDM450 Snapdragon 450
หน่วยประมวลผล Octa Core
ความเร็ว 1.8 GHz
ระบบปฎิบัติการ Android
ระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 8.0
การแสดงผล และกล้อง
ขนาดจอแสดงผล 6.0" Full Front Display (18.5:9)
ความละเอียดหน้าจอ 2220 x 1080 pixels
ชนิดหน้าจอ FHD+
สีบนหน้าจอ sAMOLED
กล้องหลัง Dual Rear : 16MP AF (F1.7) + 5MP FF (F1.9)
กล้องหน้า 24 MP (f/1.9), LED flash
วีดีโอ 1080p@30fps
หน่วยความจำ และซิมการ์ด
RAM 4 GB
หน่วยความจำตัวเครื่อง 32 GB
รองรับการ์ดหน่วยความจำ 400 GB
ช่องใส่ซิมการ์ด 2
ชนิดของซิมการ์ด Nano Sim
การเชื่อมต่อ
รองรับเครือข่าย 2G 850,900,1800,1900
รองรับเครือข่าย 3G B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900)
รองรับเครือข่าย 4G FDD LTE : B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850), B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700), B20(800),B28(700),B66(AWS-3) TDD LTE : B38(2600),B40(2300),B41(2500)
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล N/A
บราวเซอร์ HTML5
การส่งข้อความ N/A
EDGE ใช่
GPS ใช่
GPRS ใช่
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, HT40
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
สไตล์ และขนาด
รูปแบบ Touch Screen
ขนาด 160.2 x 75.7 x 7.9 mm
น้ำหนัก N/A
แบตเตอรี
ชนิดของแบตเตอรี Non-Removable
ความจุแบตเตอรี 3,500 mAh
ระยะเวลาการเปิดเครื่องทิ้งไว้ (ช.ม.) N/A
ระยะเวลาการใช้งานโทรต่อเนื่อง (ช.ม.) N/A
รีวิว

เขียนรีวิว

คุณภาพ*
ความยาวสูงสุด 2000 ตัวอักษร