Huawei Nova 3i

40%Off
Huawei Nova 3i

More Views

฿ 9,990
นับถอยหลัง การจอง/สั่งซื้อสินค้า
วัน
:
ชม
:
นาที
:
วินาที

เงื่อนไข/สิทธิพิเศษ

เลือกแพคเกจ

* จำเป็นต้องกรอก

฿ 9,990

รับสินค้านี้ได้ที่ AIS Shop ที่มีสินค้า

ไม่สามารถระบุที่อยู่ปัจจุบันของท่านได้ (กรุณาเปิดการใช้งาน location setting)
ขออภัย สินค้าที่ท่านเลือก หมด ทุกสาขา (Out of stock)

Out of stock

โปรโมชั่น 4G AIS HOT Deal Max Speed (คลิก)

ข้อตกลงรับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ Huawei Nova 3i ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือน จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่สมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

1. ราคา 5,990 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส รายเดือน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป โดยเป็นการซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed ตั้งแต่ 699 บ. ขึ้นไป พร้อมชำระค่าแพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า 1,605 บาท (รวม VAT) จะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 150 บาท นาน 10 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาขายส่วนลด (บาท)ราคาสุทธิ (รวม VAT)ค่าแพ็กเกจ ชำระล่วงหน้า
(รวม VAT)
ตกลงสมัครแพ็กเกจ 4G
HOT DEAL
NON-STOP
รวมชำระเงิน(รวม VAT)
Huawei
Nova 3i
9,9904,0005,9901,605699 ขึ้นไป7,595

2. ราคา 7,990 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส รายเดือน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป โดยเป็นการซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed ตั้งแต่ 499 บ. ขึ้นไป พร้อมชำระค่าแพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า 1,070 บาท (รวม VAT) จะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 100 บาท นาน 10 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาขายส่วนลด (บาท)ราคาสุทธิ (รวม VAT)ค่าแพ็กเกจ ชำระล่วงหน้า
(รวม VAT)
ตกลงสมัครแพ็กเกจ 4G
HOT DEAL
NON-STOP
รวมชำระเงิน(รวม VAT)
Huawei
Nova 3i
9,9902,0007,9901,070499 ขึ้นไป9,060

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS รายเดือน ได้รับส่วนลดค่าเครื่อง และตกลงยอมรับ ข้อสัญญาดังนี้

  • ข้าพเจ้า ตกลงใช้เครื่องโทรศัพท์ที่เลือกซื้อกับการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อน ที่ในระบบ AIS รายเดือน ตามแพ็กเกจค่าบริการรายเดือนข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยชำระค่าใช้บริการภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อน หน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่
  • กรณีข้าพเจ้ายกเลิกหรือ ถูกยกเลิกบริการ ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของ หรือขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง (ก่อน VAT) ตามที่ได้รับให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที และไม่ขอรับค่าแพ็กเกจบริการล่วงหน้าที่ชำระในโครงการนี้คืน
  • ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและจะปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้นด้วยความสมัครใจ

หมายเหตุ สงวนสิทธิ์ลูกค้าที่มี multi SIM ไม่สามารถร่วมกับโครงการ Hotdeal ได้ถ้าทำการสั่งซื้อระบบจะทำการยกเลิก multi SIM โดยอัตโนมัติ
ระยะเวลาโครงการ เริ่ม 2 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561


โปรโมชั่นเครื่องเปล่า สำหรับลูกค้าเอไอเอสรายเดือน

3. ราคา 8,490 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส แบบรายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีแพ็กเกจหลักค่าบริการรายเดือนตั้งแต่ 599 บาท ขึ้นไป และมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สามารถซื้อเครื่องเปล่าในเมื่อเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้


เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาเครื่องเปล่า
(รวม VAT)
ส่วนลดพิเศษ (บาท)ราคาสุทธิ
(รวม VAT)
ตกลงใช้
บริการระยะเวลาขั้นต่ำ
Huawei
Nova 3i
9,9001,5008,49012 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS รายเดือน ได้รับส่วนลดค่าเครื่อง และตกลงยอมรับ ข้อสัญญาดังนี้

  • ข้าพเจ้า ตกลงใช้เครื่องโทรศัพท์ที่เลือกซื้อกับการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อน ที่ในระบบ AIS รายเดือน ตามแพ็กเกจค่าบริการรายเดือนข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยชำระค่าใช้บริการภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อน หน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่
  • กรณีข้าพเจ้ายกเลิกหรือ ถูกยกเลิกบริการ ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของ หรือขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง (ก่อน VAT) ตามที่ได้รับให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที และไม่ขอรับค่าแพ็กเกจบริการล่วงหน้าที่ชำระในโครงการนี้คืน
  • ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและจะปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้นด้วยความสมัครใจ

ระยะเวลาโครงการ เริ่ม 2 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561


โปรโมชั่น AIS Best Buy
พร้อมรับฟรี On top internet ฟรี Net 2GB (400MB นาน 5เดือน)

4. ราคา 9,490 บาทสำหรับ ลูกค้าในระบบเอไอเอสรายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา และในนามนิติบุคคล และ ระบบเติมเงิน ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือน และมียอดการใช้งาน 150 บาทต่อเดือนขึ้นไป สามารถซื้อโทรศัพท์ได้ในราคาพิเศษ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาขาย
(รวม VAT)
ส่วนลด
(บาท)
ราคาพิเศษ
(รวม VAT)
Huawei
Nova 3i
9,9005009,490

ระยะเวลาโครงการ เริ่ม 2 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

ราคาลูกค้าทั่วไป/เครื่องเปล่า 9,990 บาท

ตรวจสอบโปรโมชั่นบัตรเครดิต, พาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ ได้ที่นี่

ฟีเจอร์เด่น

Details

HUAWEI nova 3i

ปฏิวัติการเซลฟี่ 4 กล้องสมองกล AI

สัมผัสแห่งจินตนาการ

3 สี 3 สไตล์ พร้อมให้คุณเลือก ไม่ว่าจะเป็น เพิร์ลไวท์, ดำและ ม่วงไอริส พร้อมวัสดุที่ผลิตมาจากแก้วผสมโลโหะ ทำให้วัสดุเครื่องเงางาม แข็งแรงหยิบจับถนัดมือ และยังมาพร้อมกับหน้าขนาด 6.3 นิ้ว จอคมชัด FHD+ (2340 x 1080) เป็นอีกรุ่นที่มองข้ามไม่ได้กับ HUAWEI nova 3i

สี่กล้องสมองกล

พิถีพิถันในการประกอบสี่กล้องคุณภาพ ทั้งกล้องคู่หน้า 24 + 2 MP และกล้องคู่หลัง 16 + 2 MP มั่นใจได้ว่า HUAWEI nova 3i จะสร้างภาพประทับใจได้ทุกชอตทั้งคมชัดหลังหรือแบบหน้าชัดหลังเบลอ

กล้องคู่หน้า, AI สมองกล

ทุกรายละเอียดแม่นยำผ่านกล้องคู่หน้า 24 + 2 MP บน HUAWEI nova 3i สามารถทำให้คุณสวยได้โดยใช้อัลกอริธึมขั้นสูงให้ภาพโดดเด่นเป็นธรรมชาติและน่าสนใจ นอกจากนั้นแล้วความสามารถชิปเซ็ตสมองกล AI ที่ช่วยจดจำสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจะช่วยปรับภาพถ่ายเซลฟี่ให้เหมาะกับความสวยเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

*รูปภาพข้างต้นเป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ได้ถ่ายภาพสมาร์ทโฟนจริง

ท้าทายกฏแห่งแสงด้วย HDR PRO

ฟีเจอร์ขั้นสูง HDR Pro จะช่วยให้คุณเก็บรายละเอียดอย่างแม่นยำทั้งภาพและวีดีโอแม้ในที่แสงแดดจัด

*HDR Pro ใช้ได้ฉพาะกล้องคู่หน้าเท่านั้น
**รูปภาพข้างต้นเป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ได้ถ่ายภาพสมาร์ทโฟนจริง

แสดงความเป็นคุณด้วย Qmoji

ด้วยพลังของชิบเซ็ตแบบ AI ทำให้คุณสามารถสร้าง 3D Qmojis แบบเคลื่อนไหวได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการออกท่าทางใบหน้า เคลื่อนไหวไปมา หรือบันทึกเสียง นอกจากนั้นยังรองรับการบันทึกในรูปแบบไฟล์ GIFs หรือ VDOs และเพิ่มข้อความน่ารักๆ ได้อีกด้วย

กล้องคู่หลัง, จดจำทุกเรื่องราวของชีวิต

กล้องด้านหลังแบบคู่ 16 MP + 2 MP พร้อมรูรับแสง f/2.2 ให้คุณสัมผัสภาพหน้าชัดหลังเบลอ แบบมืออาชีพและเป็นธรรมชาติ เสริมด้วยอัลกอริทึม AI ที่ขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้ภาพกว่า 100 ล้านภาพ HUAWEI nova 3i สามารถจำแนกได้ถึง 22 ประเภทจาก 500 ฉาก + และให้ผลการถ่ายภาพที่ดีที่สุด * คุณสามารถบันทึกความงามของชีวิตได้อย่างง่ายดาย

*จากการทดสอบจากห้องทดลองหัวเว่ย
**รูปภาพข้างต้นเป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ได้ถ่ายภาพสมาร์ทโฟนจริง

หยุดทุกความเคลื่อนไหวด้วย Super Slow Motion

ด้วยโหมด 16X Super Slow Motion คุณสามารถบันทึกทุกการเคลื่อนไหวที่น่าจดจำและยืดช่วงเวลาได้สูงถึง 480 เฟรมต่อวินาที

ชิปเซ็ต Kirin 710 สุด

HUAWEI nova 3i ให้การตอบสนองอย่างราบรื่นด้วยชิปเซ็ต Kirin 710 เทคโนโลยี 12 nm ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเล่นเกมและการปรับแต่งภาพให้สวยงามด้วย ISP อิสระและ DSP*

*ISP: image signal processor, DSP: digital signal processor

เล่นเกมส์ก็เต็มที่ด้วย AI

ฟีเจอร์ AI game suite ประกอบกับเทคโนโลยี GPU Turbo ช่วยปลดปลอยให้พลังชิปเซ็ตได้ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้สมาร์ทโฟนสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว หรือแม้แต่ช่วงสับเปลี่ยนระหว่าง 4G และ Wi-Fi ก็ลื่นไม่มีสะดุด เล่นเกมส์สนุก ไม่มีสะดุดเมื่อ HUAWEI nova 3i สามารถตั้งค่าปิดการแจ้งเตือนได้ไม่ให้รบกวนคุณ

*การแจ้งเตือนขึ้นอยู่กับแต่ละเกมส์ ขึ้นอยู่กับสถานที่และการใช้งาน
*เริ่มใช้งานได้กลางเดือนสิงหา เป็นต้นไป โดยจะเป็นการ update firmware ผ่าน OTA

ซื้อของแบบยุคสมาร์ทด้วย AI

เพียงแค่กดสองนิ้วลงบนภาพที่คุณต้องการหรือเพียงแค่สแกนวัตถุ HUAWEI nova 3i จะพาคุณไปเจอสินค้าบนโลกออนไลน์เพื่อการช็อปปิ้งที่รวดเร็ว ปราศจากความยุ่งยาก

*รองรับบนแอพพลิเคชัน Amazon. ภาพวัตถุต้องสอดคล้องกับภาพสินค้าด้วย

ค้นหาด้วยภาพด้วย AI

AI ยกระดับการจัดระเบียบรูปถ่ายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงตามวันที่ สถานที่ บุคคลหรือแม้กระทั่งวัตถุในภาพ สมาร์ท AI จะช่วยให้คุณค้นหาภาพได้อย่างง่ายดาย

เชื่อมต่อฉับไวด้วยพลัง AI

เทคโนโลยี AI-driven ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับสัญญาณ 4G ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและไหลลื่น เพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัสไปที่โหมดลิฟต์ (Elevator Mode) ก็ช่วยจับสัญญาณ 4G ได้รวดเร็วและช่วยให้สัญญาณมีความคงที่มากยิ่งขึ้น
HUAWEI GEO 1.5 บอกตำแหน่งที่ถูกต้อง ให้ความแม่นยำมากยิ่งขึ้นแม้อยู่ในอุโมงค์
ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์และการตัดเสียงรบกวนรอบข้างที่ขับเคลื่อนโดย AI จะมีการเพิ่มการสนทนาเมื่อเสียงจากคู่สายอยู่ในระดับต่ำและคู่สายที่มีเสียงรบกวนดัง AI จะเปลี่ยนเป็นให้เสียงสนทนาชัดเจนและมีคุณภาพสูงขึ้น

คุณสมบัติ

Additional Information

หน่วยประมวลผล และระบบปฏิบัติการ
ชนิดหน่วยประมวลผล Hisilicon Kirin 710
หน่วยประมวลผล Octa-Core
ความเร็ว 4 x Cortex-A73 2.2 GHz + 4 x Cortex-A53 1.7GHz
ระบบปฎิบัติการ Android
ระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น Android 8.1 + EMUI 8.2
การแสดงผล และกล้อง
ขนาดจอแสดงผล 6.3" 19.5:9
ความละเอียดหน้าจอ FHD+ 2340x1080 pixels, 409 PPI
ชนิดหน้าจอ LTPS
สีบนหน้าจอ 16.7M
กล้องหลัง 16MP+ 2MP, f/2.2+f/2.4, Photo: up to 4608x3456, Video: up to 1920x1080
กล้องหน้า 24MP + 2MP, f/2.0+ f/2.4, Photo: up to 5632x4224, Video: up to 1920x1080
วีดีโอ up to 1920x1080
หน่วยความจำ และซิมการ์ด
RAM 4 GB
หน่วยความจำตัวเครื่อง 128 GB
รองรับการ์ดหน่วยความจำ up to 256 GB
ช่องใส่ซิมการ์ด Dual SIM
ชนิดของซิมการ์ด Nano SIM card
การเชื่อมต่อ
รองรับเครือข่าย 2G GSM B2/B3/B5/B8
รองรับเครือข่าย 3G WCDMA B1/B5/B8
รองรับเครือข่าย 4G TD-LTE Band 38/40/41 LTE FDD Band 1/3/5/7/8/28
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล HSDPA Cat 24: 42 Mbit/s(DL), HSUPA Cat 6: 5.76Mbit/s(UL), 4G TD-LTE 290Mbit/s (DL)/ 15Mbit/s (UL), 4G LTE FDD 400Mbit/s (DL)/ 75Mbit/s (DL)
บราวเซอร์ HTML5
การส่งข้อความ N/A
EDGE ใช่
GPS ใช่
GPRS ใช่
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4G
Bluetooth BT4.2, BLE, aptX, HWA and aptX HD are supported
สไตล์ และขนาด
รูปแบบ Touch Screen
ขนาด 75.2 x 157.6 x 7.6 mm
น้ำหนัก 169 g (including the battery)
แบตเตอรี
ชนิดของแบตเตอรี Lithium polymer non-removable
ความจุแบตเตอรี 3340 mAh (Typical)
ระยะเวลาการเปิดเครื่องทิ้งไว้ (ช.ม.) N/A
ระยะเวลาการใช้งานโทรต่อเนื่อง (ช.ม.) N/A
รีวิว

เขียนรีวิว

คุณภาพ*
ความยาวสูงสุด 2000 ตัวอักษร